Voor iedereen met eenvoor 50+'ers en gepensioneerden
‼️Vanwege het coronavirus raden wij alle onnodige contacten en verplaatsingen af‼️

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van Qtime BV

Contactgegevens:

Adres maatschappelijk zetel: Oudsbergen, Elf-Septemberlaan 34
E-mail: info@qtime.be
Ondernemingsnummer: 0729 749 113 RPR
De toezichthoudende autoriteit: Handelsrechtbank Tongeren

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Qtime of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

ZilverKlus levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal naam onderneming de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
ZilverKlus kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. ZilverKlus geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
ZilverKlus kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. ZilverKlus verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Indien de gebruiker informatie of ander materiaal aan ZilverKlus verstrekt, gaat deze ermee akkoord dat ZilverKlus hiervan gebruik kan maken. De gebruiker garandeert dat de informatie of het materiaal a) geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden, en b) niet anderszins onrechtmatig is jegens derden.

Op bepaalde onderdelen van de website kunnen de gebruikers zelf informatie plaatsen. Het is voor ZilverKlus onmogelijk om vooraf deze informatie te controleren. ZilverKlus is hiervoor dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk. ZilverKlus behoudt zich het recht voor om deze informatie op elk moment in te korten, te wijzigen of te verwijderen.”

Zilverklus mag inhoud op de website verwijderen indien deze in strijd is met wettelijke voorschriften of rechten van derden.

De vernietiging (of nietigheid) van een clausule zal beperkt blijven tot die clausule en zal geen invloed hebben op de overige bepalingen van de overeenkomst. Partijen verbinden zich ertoe om alle nodige inspanningen te leveren om een clausule die nietig of onafdwingbaar blijkt te vervangen door een clausule die zoveel mogelijk aansluit bij het resultaat dat de vernietigde clausule beoogde.”

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Tongeren bevoegd.

Wettelijke bepalingen

De gebruikers verklaren zich akkoord de wetgeving met betrekking tot Bijklussen volledig te respecteren, meer bepaald de wetgeving rond ‘Diensten van burger aan burger’.

Deze specifieke wetgeving kan geraadpleegd worden op de overheidssite www.bijklussen.be

In deze wetgeving wordt ondermeer bepaald dat de bijklussers  (‘Klussers’ genoemd in deze site)  zelf moeten instaan voor een bijkomende aansprakelijkheidsverzekering voor schadegevallen. Hiervoor dienen ze hun verzekeraar aan te spreken om na te gaan of deze aansprakelijkheidsverzekering al dan niet reeds voorzien is hun individueel verzekeringspakket.

Verplichtingen van de gebruiker

De gebruiker is verplicht bij gebruik van onze diensten, de instructies, berichten, regels, bepalingen en voorwaarden vermeld door ZilverKlus te respecteren.

Instructies of opmerkingen geformuleerd door ZilverKlus (bv. FAQ's) moeten worden gerespecteerd door de gebruiker, zoals aangepast op dat moment. Als de gebruiker een inbreuk op zijn verplichtingen pleegt, kunnen we passende maatregelen nemen zoals  waarschuwing uitsturen, de inhoud blokkeren of verwijderen, de toegang van de gebruiker blokkeren of opzeggen.

De gebruiker is verantwoordelijk zonder beperking voor zijn persoonlijk gedrag en voor zijn persoonlijke rekening, in voorkomend geval. Dit houdt in het bijzonder in dat, in geval van enige twijfel over enige inhoud of bijdrage,  geplaatst door de gebruiker (bv. foto's), de gebruiker wordt verondersteld om van tevoren te controleren dat ze niet in strijd zijn met wettelijke voorschriften of publieke regels of rechten van derden overtreden (bv. auteursrecht, recht op gegevensbescherming) overal ter wereld. ZilverKlus is niet verplicht om de juistheid of hun rechtmatigheid te controleren.

Door het plaatsen van inhoud op onze pagina's, geeft de gebruiker ZilverKlus definitief alle benodigde rechten inzake territorium zonder beperkingen op het vlak van het grondgebied. Afhankelijk van de inhoud, kan dit tevens ZilverKlus het recht geven, de inhoud aan te passen of te wijzigen en het zichtbaar voor het publiek te maken. De gebruiker kan alleen verwijdering vragen van de door hem op onze pagina's geplaatste inhoud om gewichtige redenen.

De gebruiker bevrijdt ZilverKlus van en vrijwaart ZilverKlus tegen elke soort klacht van derden tegen ZilverKlus die voortvloeien uit het niet nakomen van een verplichting of een schending van rechten begaan door de gebruiker, tenzij de gebruiker niet verantwoordelijk is voor de overtreding. De redelijke kosten van verweer zullen ook moeten worden vergoed.

De gebruiker respecteert het verbod op het voeren van reclame.